Thinq, slimme ondernemers boekhouden niet!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan Thinq B.V., statutair gevestigd te Tilburg, hierna te noemen opdrachtnemer, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58879455.

Download de algemene voorwaarden en opdrachtvoorwaarden (PDF)

A. Algemeen, In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • 1 Opdrachtgever:
  de natuurlijke perso(o)n(en) of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 • 2 Opdrachtnemer:
  Thinq B.V., zijnde de rechtspersoon die de Overeenkomst sluit en deze algemene voorwaarden hanteert. Alle Overeenkomsten komen, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, tot stand met Opdrachtnemer en worden uitsluitend door Opdrachtnemer uitgevoerd. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende bedoeling van Opdrachtgever is dat de Werkzaamheden door een bepaalde persoon of bepaalde personen zullen worden uitgevoerd.
 • 3 Werkzaamheden:
  alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Hieronder zijn onder meer te verstaan het ter beschikking stellen van een online-applicatie en alle door de Opdrachtnemer in dit verband te verrichten werkzaamheden. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
 • 4 Bescheiden:
  alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer digitaal ter beschikking gestelde informatie of gegevens, zodanig dat deze digitaal leesbaar zijn en alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde informatie of gegevens, al dan niet vervat op onstoffelijke gegevensdragers waaronder – maar niet uitsluitend – begrepen: e-mail en digitale omgevingen, al dan niet ondergebracht bij derden, en alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Overeenkomst.
 • 5 Overeenkomst:
  elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

B. Toepasselijkheid

 • B. Toepasselijkheid lid 1
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt/zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.
 • B. Toepasselijkheid lid 2
  De algemene voorwaarden worden digitaal ter beschikking gesteld via de website van Opdrachtnemer en zijn van toepassing op de Overeenkomst bij de totstandkoming van de Overeenkomst. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden komen op gelijke wijze tot stand.
 • B. Toepasselijkheid lid 3
  In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
 • B. Toepasselijkheid lid 4
  Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten tussen Opdrachtgever en een met de Opdrachtnemer verbonden derde, die door de Opdrachtnemer ter uitvoering van een opdracht wordt ingeschakeld.
 • B. Toepasselijkheid lid 5
  De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • B. Toepasselijkheid lid 6
  De onderliggende Overeenkomst geeft – tezamen met deze algemene voorwaarden – de volledige afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer weer met betrekking tot de Werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.

C. Aanvang en duur van de Overeenkomst

 • C. Aanvang en duur van de Overeenkomst lid 1
  Elke Overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat door de Opdrachtgever op de website gevraagde gegevens en bescheiden volledig zijn ingegeven en het aanbod tot het sluiten van een abonnement op de website heeft bevestigd. De aanvaarding van de opdracht door de opdrachtnemer is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en/of Bescheiden. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeenkomst niet uit te voeren en te beëindigen indien de verstrekte gegevens en bescheiden niet waarheidsgetrouw blijken te zijn.
 • C. Aanvang en duur van de Overeenkomst lid 2
  Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 • C. Aanvang en duur van de Overeenkomst lid 3
  Opdrachtgever is gehouden haar medewerking te verlenen aan het beschikbaar stellen aan Opdrachtnemer ten behoeve van haar dossier van de door de wet vereiste verklaringen, waaronder de verklaring als bedoeld in onderdeel S van deze algemene voorwaarden.

D. Gegevens Opdrachtgever

 • D. Gegevens Opdrachtgever lid 1
  Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en Bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen.
 • D. Gegevens Opdrachtgever lid 2
  Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
 • D. Gegevens Opdrachtgever lid 3
  Opdrachtnemer is gerechtigd om een onderzoek naar (de identiteit van) Opdrachtgever te doen. Daartoe zal bij aanvang van de overeenkomst een bedrag van maximaal € 1,-- (zegge: een euro) aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht ter verificatie van diens identiteit.
 • D. Gegevens Opdrachtgever lid 4
  Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
 • D. Gegevens Opdrachtgever lid 5
  Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 • D. Gegevens Opdrachtgever lid 6
  De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en/of Bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 • D. Gegevens Opdrachtgever lid 7
  Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde Bescheiden, behoudens het bepaalde onder O vernietigd.

E. Uitvoering Overeenkomst

 • E. Uitvoering Overeenkomst lid 1
  Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de Overeenkomst.
 • E. Uitvoering Overeenkomst lid 2
  Opdrachtnemer zal de Werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 • E. Uitvoering Overeenkomst lid 3
  Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde Werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door een door Opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van Opdrachtnemer wenselijk is.
 • E. Uitvoering Overeenkomst lid 4
  Opdrachtnemer voert de Overeenkomst uit in overeenstemming met de voor hem toepasselijke gedrags- en beroepsregels, welke deel uitmaken van de Overeenkomst, en hetgeen krachtens de wet van hem wordt geëist. Een exemplaar van de voor Opdrachtnemer toepasselijke gedrags- en beroepsregels wordt op verzoek aan Opdrachtgever toegezonden. Opdrachtgever zal de uit deze gedrags- en beroepsregels en krachtens de wet voor Opdrachtnemer, respectievelijk voor degenen die bij of voor Opdrachtnemer werkzaam zijn, voortvloeiende verplichtingen respecteren.
 • E. Uitvoering Overeenkomst lid 5
  Indien tijdens de duur van de Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van Opdrachtgever welke niet vallen onder de Werkzaamheden waarop de Overeenkomst betrekking heeft, worden deze Werkzaamheden op grond van afzonderlijke Overeenkomsten geacht te zijn verricht.
 • E. Uitvoering Overeenkomst lid 6
  Eventueel in de Overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst op. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen is.
 • E. Uitvoering Overeenkomst lid 7
  De uitvoering van de Overeenkomst is niet – tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld– specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal Opdrachtnemer daarover aan Opdrachtgever rapporteren. Opdrachtnemer is daarbij gehouden aan de toepasselijke wet- en regelgeving en de door de diverse beroepsorganisaties uitgevaardigde verordeningen en richtlijnen.
 • E. Uitvoering Overeenkomst lid 8
  Opdrachtnemer verzendt Bescheiden en gegevens op elektronische wijze.

F. Verplichtingen

 • F. Verplichtingen lid 1
  Opdrachtgever is verantwoordelijkheid voor de eigen systemen en telecommunicatiefacilteiten, met inbegrip van internet, die ten behoeve van de Werkzaamheden worden gebruikt.
 • F. Verplichtingen lid 2
  Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van apparatuur, programmatuur, websites, databases en overige producten en materialen binnen zijn organisatie, voor de keuze, het gebruik en de toepassing van de door de Opdrachtnemer te leveren diensten en voor het in standhouden en bewaken van veiligheidsprocedures en voor goed systeembeheer.
 • F. Verplichtingen lid 3
  Ingeval Opdrachtnemer toegangs- en identificatiecodes aan Opdrachtgever toekent, mag Opdrachtnemer de toegekende toegangs- en identificatiecodes wijzigen en is Opdrachtgever verplicht ten aanzien van al deze codes geheimhouding te betrachten, daarmee zorgvuldig om te gaan en deze codes uitsluitend aan daartoe bevoegde werknemers bekend te maken.

G. Geheimhouding en exclusiviteit

 • G. Geheimhouding en exclusiviteit lid 1
  Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, Opdrachtnemer een informatieplicht opleggen, of voor zover Opdrachtgever Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Opdrachtnemer, voor zover Opdrachtnemer zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de Overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk acht.
 • G. Geheimhouding en exclusiviteit lid 2
  Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
 • G. Geheimhouding en exclusiviteit lid 3
  Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 2, en in geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, administratieve, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. Indien Opdrachtnemer als medepleger van een overtreding of misdrijf wordt aangemerkt, is hij gerechtigd om Bescheiden van Opdrachtgever te openbaren aan de Inspecteur der Belastingen of aan de rechter, indien openbaarmaking noodzakelijk is in het kader van het voeren van verweer door Opdrachtnemer.
 • G. Geheimhouding en exclusiviteit lid 4
  Behoudens uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens indien dit rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende Werkzaamheden van Opdrachtnemer, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, administratieve, civiele of strafprocedure.

H. Intellectuele eigendom

 • H. Intellectuele eigendom lid 1
  Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 • H. Intellectuele eigendom lid 2
  Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model-)contracten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.
 • H. Intellectuele eigendom lid 3
  Het is Opdrachtgever niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de Werkzaamheden van Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

I. Overmacht

 • I. Overmacht lid 1
  Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en/of de website, en/of andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 • I. Overmacht lid 2
  In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

J. Honorarium

 • J. Honorarium lid 1
  Opdrachtnemer heeft het recht vóór aanvang van de Werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van zijn Werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever een door Opdrachtnemer in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt. Een door Opdrachtgever betaald voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.
 • J. Honorarium lid 2
  Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte Werkzaamheden.
 • J. Honorarium lid 3
  Het honorarium van Opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per Overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid en is verschuldigd naarmate door Opdrachtnemer Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht. Naast het honorarium worden de door Opdrachtnemer gemaakte onkosten en de declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • J. Honorarium lid 4
  Indien een per Overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de Werkzaamheden de in de Overeenkomst voorziene Werkzaamheden te boven gaan, hetgeen Opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is.
 • J. Honorarium lid 5
  Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 • J. Honorarium lid 6
  Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt, inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij een andere tijdseenheid is overeengekomen.
 • J. Honorarium lid 7
  Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn de op de website genoemde bedragen exclusief BTW.

K. Betaling

 • K. Betaling lid 1
  Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden door automatische incasso door Opdrachtnemer ten behoeve van de door de Opdrachtgever aan te wijzen bankrekening en, voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of verrekening.
 • K. Betaling lid 2
  Indien de automatische incasso ten laste van de Opdrachtgever niet slaagt dient Opdrachtgever binnen zeven dagen alsnog te betalen bij gebreke waarvan hij van rechtswege in verzuim is. De Opdrachtnemer heeft in dat geval, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Opdrachtnemer.
 • K. Betaling lid 3
  Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,- (zegge: tweehonderdvijftig euro).
 • K. Betaling lid 4
  Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 • K. Betaling lid 5
  In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.

L. Reclame

 • L. Reclame lid 1
  Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen per e-mail binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
 • L. Reclame lid 2
  Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover Opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
 • L. Reclame lid 3
  In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Werkzaamheden tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.
 • L. Reclame lid 4
  Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de reclame.

M. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • M. Aansprakelijkheid en vrijwaring lid 1
  Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Overeenkomst in rekening gebrachte honorarium. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op drie maal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan de Opdrachtgever. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikel meer bedragen dan € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, tenzij partijen – gezien de omvang van de opdracht of de risico’s die met de opdracht gepaard gaan – reden zien om bij het aangaan van de Overeenkomst af te wijken van dit maximum.
 • M. Aansprakelijkheid en vrijwaring lid 2
  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor: – bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of Bescheiden door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever; – bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Opdrachtnemer verbonden organisatie; – bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever; – bij Opdrachtgever ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, als gevolg van het niet, dan wel niet tijdig kunnen uitvoeren van de werkzaamheden door Opdrachtnemer
 • M. Aansprakelijkheid en vrijwaring lid 3
  Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product.
 • M. Aansprakelijkheid en vrijwaring lid 4
  Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst communiceren Opdrachtgever en Opdrachtnemer met elkaar door middel van elektronische middelen. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij aflevering van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. De data-uittreksels uit de computersystemen van opdrachtnemer levert dwingend bewijs op van (de inhoud van) de verzonden elektronische communicatie, behoudens tegenbewijs.
 • M. Aansprakelijkheid en vrijwaring lid 5
  Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en werknemers van Opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn, welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie, gegevens of Bescheiden heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
 • M. Aansprakelijkheid en vrijwaring lid 6
  Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, in het geval Opdrachtnemer op grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd informatie te ontvangen welke Opdrachtnemer in de uitoefening van de opdracht van Opdrachtgever of derden heeft ontvangen.

N. Vervaltermijn

 • N. Vervaltermijn lid 1
  Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen.

O. Opzegging

 • O. Opzegging lid 1
  Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen. Opdrachtgever is gehouden de hiertoe gestelde opzegtermijn in acht te nemen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de Werkzaamheden zijn voltooid, is het bepaalde onder M, tweede lid van toepassing. De Opdrachtnemer heeft alsdan recht op het honorarium voor de tot dan verrichte Werkzaamheden, alsmede recht op een vergoeding vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, op vergoeding van additionele kosten die Opdrachtnemer reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van reeds ingeschakelde derden.
 • O. Opzegging lid 2
  Opzegging dient via het opzegformulier op Thinq.nl aan de wederpartij te worden meegedeeld.
  Direct opzeggen via het opzegformulier

P. Opschortingsrecht

 • P. Opschortingsrecht lid 1
  Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

Q. Overige bepalingen

 • Q. Overige bepalingen lid 1
  De opdrachtnemer is gerechtigd binnen de door haar te communiceren tijdsvakken onderhoud te verrichten aan haar systeemomgeving ter waarborging van de functionaliteit. Deze werkzaamheden zullen zoveel als mogelijk buiten kantoortijden worden uitgevoerd. De opdrachtnemer heeft geen garanties ten aanzien van de responstijden en beschikbaarheid van de website en/of de via de website gebonden diensten.

R. Slotbepalingen

 • R. Slotbepalingen lid 1
  Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst.
 • R. Slotbepalingen lid 2
  Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling – vooreerst – automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
 • R. Slotbepalingen lid 3
  Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.
 • R. Slotbepalingen lid 4
  Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 • R. Slotbepalingen lid 5
  Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank van het ressort waarin Opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van Opdrachtgever.
 • R. Slotbepalingen lid 6
  In afwijking van het bepaalde in het vijfde lid kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

S. Verklaring inzake politiek prominente personen in het kader van de Wwft