Algemene voorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van Thinq B.V., (statutair gevestigd te Tilburg, Kamer van Koophandel 58879455), hierna te noemen Opdrachtnemer.
 

Artikel 1. ALGEMEEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
 • Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht dan wel behoren te worden verricht, daaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt,
  • Inrichten van de administratie
  • Verzorgen boekhouding, artikel 21
  • Verzorgen btw aangifte, artikel 22
  • Verzorgen aangifte inkomstenbelasting, inclusief Verlies & winstrekening en Balans, artikel 23
  • Bescheiden: alle door opdrachtgever (of opdrachtnemer) aan opdrachtnemer (of opdrachtgever) ter beschikking gestelde stukken

 
Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer

binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. Wijzigingen in deze

voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane

overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige

voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene

voorwaarden van opdrachtnemer.
 

Artikel 3. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de overeenkomst, met onderliggende stukken, akkoord is gegeven door opdrachtgever.

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de

verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 

Artikel 4. IDENTIFICATIE OPDRACHTGEVER

Opdrachtnemer is wettelijk verplicht om opdrachtgever voor het aanvaarden van de opdracht te identificeren.

Opdrachtnemer is gerechtigd om een onderzoek naar (de identiteit van) Opdrachtgever te doen. Daartoe zal bij aanvang van de overeenkomst een bedrag van € 0,01 (zegge: één eurocent) aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht ter verificatie van diens identiteit.
 

Artikel 5. GEGEVENS OPDRACHTGEVER

Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn

oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.

Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat

opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden,

behoudens het bepaalde onder artikel 13, aan deze geretourneerd.
 

Artikel 6. UITVOERING OPDRACHT

Opdrachtnemer is gehouden de verleende opdracht op deskundige en zorgvuldige wijze uit te

voeren met inachtneming van de gedrag - en beroepsregels.

Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer

heeft het recht indien wenselijk bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. Opdrachtnemer zal niet eerder meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht strekt, dan na dat hierover eerst overleg is geweest en

overeenstemming is bereikt met de opdrachtgever.

Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer de

uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 

Artikel 7. VERPLICHTING EN GEHEIMHOUDING

Ingeval opdrachtnemer toegangs- en identificatiecodes aan opdrachtgever toekent, mag opdrachtnemer de toegekende toegangs- en identificatiecodes wijzigen en is opdrachtgever verplicht ten aanzien van al deze codes geheimhouding te betrachten, daarmee zorgvuldig om te gaan en deze codes uitsluitend aan daartoe bevoegde werknemers bekend te maken.

Opdrachtnemer is, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking, verplicht

tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.

Dit betreft alle aan opdrachtnemer verstrekte informatie, alsmede alle uit de werkzaamheden

voortvloeiende (cijfermatige) resultaten. Tevens betreft dit alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen, die niet zijn bedoeld om derden hiervan te voorzien.
 

Artikel 8. INTELLECTUELE EIGENDOM

Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij

gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever,

voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen

computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere

geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te

exploiteren.

Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan voor het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.
 

Artikel 9. OVERMACHT

Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan

nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe

niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die

verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de

overeengekomen wijze na te komen.

Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de

overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.
 

Artikel 10. HONORARIUM

1 Opdrachtnemer heeft het recht vóór aanvang van de werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever een door opdrachtnemer in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt. Een door opdrachtgever betaald voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.

2 Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte Werkzaamheden.

3 Het honorarium van opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per Overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid en is verschuldigd naarmate door opdrachtnemer Werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht. Naast het honorarium worden de door opdrachtnemer gemaakte onkosten en de declaraties van door opdrachtnemer ingeschakelde derden aan opdrachtgever in rekening gebracht. Alle tarieven zijn exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4 Indien een per overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is opdrachtnemer gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de Werkzaamheden de in de overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan, hetgeen opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is.

5 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

6 Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt, inclusief de eventueel verschuldigde btw, vooraf per maand aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij een andere tijdseenheid is overeengekomen.

7 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn de op de website genoemde bedragen exclusief BTW.

8 De opdrachtnemer heeft het recht om tarieven jaarlijks aan te passen.
 

Artikel 11 . BETALING

Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever geschiedt door automatische incasso door opdrachtnemer binnen 14 dagen na factuurdatum ten behoeve van de door de opdrachtgever aan te wijzen bankrekening en, voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of verrekening.

Indien de automatische incasso ten laste van de opdrachtgever niet slaagt dient de opdrachtgever binnen 7 dagen alsnog te betalen bij gebreke waarvan hij van rechtswege in verzuim is. De opdrachtnemer heeft in dat geval, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van de opdrachtnemer.

Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de

vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van

opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te

verlangen, dat deze onverwijld ( aanvullende ) zekerheid stelt in een door opdrachtgever te bepalen

vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd,

onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te

schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is,

direct opeisbaar.
 

Artikel 12. RECLAMES

Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclame.
 

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID

Voor alle schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt

door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van

opdrachtnemer beperkt tot het bedrag waarvoor opdrachtnemer zich met betrekking tot niet,

niet tijdige of niet behoorlijke nakoming daarvan heeft verzekerd.

Indien en voor zover de opdrachtnemer ter zake van de schade als bedoeld in artikel 13 lid 1 geen

uitkering ontvangt uit de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de opdrachtnemer slechts

aansprakelijk tot een maximum van driemaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende

opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van

opdrachtgever ongedaan te maken.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer

of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens

opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer. Het voorgaande is evenwel niet van toepassing, indien en voor zover de opdracht strekt tot onderzoek van een jaarrekening als bedoeld in artikel 393 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 

Artikel 14. VERVALTERMIJN

Voor zover in de Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en

andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke ook jegens de opdrachtnemer in verband met

werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop de

opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en

bevoegdheden
 

Artikel 15. OPZEGGING

Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder I, tweede lid van toepassing.

Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

Opdrachtgever heeft na de beëindigingsdatum nog 60 kalenderdagen toegang tot diens administratie. Opdrachtgever heeft in deze periode zelf de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid om administratieve gegevens danwel documenten te downloaden. Indien opdrachtgever, na het verstrijken van deze 60 dagen, een verzoek indient bij opdrachtnemer om gegevens danwel documenten aan te leveren, dan brengt opdrachtnemer hiervoor kosten in rekening. De kosten dienen tegen vooruitbetaling voldaan te worden en bedragen 3 maal het maandtarief van de gevoerde administratie van de opdrachtnemer.


Artikel 16. OPSCHORTINGSRECHT

Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder

begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot zaken of bescheiden van

opdrachtgever die nog geen bewerking door opdrachtnemer hebben ondergaan.
 

Artikel 17. OVERIGE BEPALINGEN

De opdrachtnemer is gerechtigd binnen de door haar te communiceren tijdsvakken onderhoud te verrichten aan haar systeemomgeving ter waarborging van de functionaliteit. Deze werkzaamheden zullen zoveel als mogelijk buiten kantoortijden worden uitgevoerd. De opdrachtnemer heeft geen garanties ten aanzien van de responstijden en beschikbaarheid van de website en/of de via de website gebonden diensten
 

Artikel 18. FRAUDE/BEPERKINGEN

De opdracht van opdrachtnemer is niet gericht op het opsporen van fraude of onjuistheden of onwettig handelen. Niettemin zal opdrachtnemer de opdrachtgever informeren indien opdrachtnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden onregelmatigheden constateert. De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van fraude en onjuistheden berust bij opdrachtgever als ondernemer. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de preventie van fraude en onjuistheden.
 

Artikel 19. MELDINGSPLICHT ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES INGEVOLGE DE WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIERING VAN TERRORISME

Opdrachtnemer is wettelijk verplicht om de tijdens de uitvoering van de opdracht gesignaleerde transacties die mogelijk verband houden met het witwassen van geld, onverwijld te melden bij het FIU Nederland (Financial Intelligence Unit; voorheen Meldpunt Ongebruikelijke Transacties) te Zoetermeer. De wet staat opdrachtnemer niet toe opdrachtgever op de hoogte te brengen van een dergelijke melding.
 

Artikel 20. KOSTEN EN KOSTENOVERSCHRIJDING

Wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van de opdrachtnemer blijkt dat opdrachtnemer de raming van de kosten van de werkzaamheden overschrijdt door omstandigheden die buiten de invloedsfeer van opdrachtnemer liggen, de feitelijke situatie afwijkt van hetgeen waarop de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst is gebaseerd of omdat niet of niet tijdig de benodigde stukken voor de werkzaamheden van opdrachtnemer zijn aangeleverd, stelt opdrachtnemer de opdrachtgever daarvan tijdig in kennis. In dat geval zet opdrachtnemer de werkzaamheden niet eerder voort dan nadat onderling tot nadere afspraken over de werkzaamheden en de prijsstelling is gekomen. Werkzaamheden waarin de overeenkomst niet voorziet, voert opdrachtnemer pas dan uit, nadat opdrachtgever daartoe opdracht heeft gegeven. Deze werkzaamheden brengt opdrachtnemer afzonderlijk in rekening.
 

Artikel 21. VERZORGEN BOEKHOUDING

Om de periodieke btw aangiften juist en efficiënt te kunnen opstellen is het voeren van een op die aangiften gerichte boekhouding noodzakelijk. Daarvoor levert opdrachtgever continu de inkoopfacturen en bonnetjes , digitaal aan bij opdrachtnemer. Laatste inkoopfacturen en bonnetjes moeten uiterlijk de 5-de dag van de opvolgende maand, zijn aangeleverd.
 

Artikel 22. VERZORGEN BTW AANGIFTE

Opdrachtnemer verzorgt periodiek de btw-aangifte. Opdrachtgever geeft opdrachtnemer toestemming om de btw-aangifte digitaal te ondertekenen en te verzenden. Opdrachtgever ontvangt vervolgens een digitaal exemplaar met daarin het te ontvangen danwel te betalen btw-bedrag, met de datum waarvoor de betaling gedaan moet zijn.

De aangiftegegevens zijn gebaseerd op de door opdrachtnemer in de financiële administratie verwerkte gegevens, zoals opdrachtnemer die van opdrachtgever ontvangt. Opdrachtnemer doet geen onderzoek naar de juistheid en volledigheid van de aangeleverde gegevens. De verantwoordelijkheid daarvoor berust bij opdrachtgever. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de tijdige afdracht aan de Belastingdienst.
 

Artikel 23. VERZORGEN AANGIFTE INKOMSTENBELASTING EN/OF VENNOOTSCHAPSBELASTING

Opdrachtnemer maakt de aangifte inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting op in overeenstemming met de op opdrachtgever van toepassing zijnde fiscale wetgeving. Opdrachtnemer baseert zich op de gegevens uit de boekhouding, aangevuld met eventueel door opdrachtgever nader te verstrekken gegevens. De aangifte inkomstenbelasting omvat ook een fiscale balans en winst-en-verliesrekening.

Opdrachtgever is wettelijk verplicht de aangifte inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting digitaal bij de Belastingdienst aan te leveren. Opdrachtgever geeft opdrachtnemer toestemming, om namens de opdrachtgever de handtekening op de aangifte te plaatsen en om kopie-aanslagen op te vragen bij de Belastingdienst.

Vóórdat opdrachtnemer de aangifte verzendt, ontvangt opdrachtgever altijd een digitaal exemplaar van de aangifte. Opdrachtgever wordt dus van tevoren op de hoogte gesteld van de gegevens die opdrachtnemer naar de Belastingdienst stuurt. Pas na akkoord van de opdrachtgever zal opdrachtnemer namens opdrachtgever de aangifte indienen.
 

Artikel 24. TOEGANG TOT GEGEVENS OPDRACHTGEVER

Bij de dienstverlening van opdrachtnemer behoort de toegang tot de gegevens van opdrachtgever via de portal. Opdrachtgever heeft hiervoor een inlogcode en wachtwoord gekozen.

Deze gegevens zijn alleen voor opdrachtgever bestemd. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om vertrouwelijk om te gaan met de inlogcode en het wachtwoord, zodat anderen dan opdrachtgever geen toegang krijgen tot de gegevens. Het verdient aanbeveling het wachtwoord regelmatig te wijzigen.
 

Artikel 25. VERANTWOORDELIJKHEDEN

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van fiscale aangiften, berust derhalve eveneens bij opdrachtgever.
 

Artikel 26. MACHTIGINGEN BELASTINGEN

Voor een efficiënte uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden machtigt opdrachtgever de opdrachtnemer tot wederopzegging om:

- opdrachtgever te vertegenwoordigen bij de Belastingdienst

- aangiften inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting en btw te ondertekenen en verzenden;

- kopie-aanslagen op te vragen.
 

Artikel 27. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene

voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer,

waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van opdrachtgever.

Het staat opdrachtgever vrij om de procesgang van tuchtrechtspraak te volgen of het geschil voor te

leggen aan een daartoe ingestelde arbitragecommissie.